If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for<br /> advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesteretts ankeutvalg:<br /> ▲<br /> ForretningsfØrers kompetanse<br /> i eierseksjonssameie<br /> HØyesteretts ankeutvalg avsa 25. februar<br /> 2011 kjennelse – HR-2011-443-U –<br /> som gjaldt spØrsmål om forretningsfØrers<br /> kompetanse til å gi salgspålegg til en<br /> seksjonseier forut for et eventuelt<br /> tvangssalg ved vesentlig mislighold,<br /> jf. eierseksjonsloven § 26.<br /> Det fremgår av eierseksjonsloven § 26<br /> fØrste ledd at hvis en sameier til tross for<br /> advarsel vesentlig misligholder sine plik-<br /> ter, kan styret pålegge vedkommende å<br /> selge seksjonen. SpØrsmålet var om en<br /> forretningsfØrer har tilsvarende kom-<b<a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/00f74867?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/00f74867?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2011 hadde tilstrekkelige ressurse</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/00f74867?page=3"> HØyesteretts ankeutvalg: Saksomkostninger offe</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/00f74867?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2011 HØyesterett: ▲ PrØvelØslate</a>