If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Advokaters taushetsplikt –<br /> timelister<br /> HØyesteretts ankeutvalg har i kjennelse<br /> 31. mai 2012 – HR-2012-1137-U –<br /> tatt stilling til spØrsmålet om advoka-<br /> ters taushetsplikt er til hinder for at<br /> det gis beslag i en advokats timelister.<br /> En advokat var siktet for bedrageri ved<br /> at han skulle ha mottatt offentlig salær<br /> for klientbesØk som ikke var gjennom-<br /> fØrt. Etter straffeprosessloven § 204<br /> fØrste ledd kan det ikke tas beslag i<br /> dokumenter hvis innhold omfattes av<br /> bevisforbudet i § 119. SpØrsmålet var<br /> om advokatens timelister, som han selv<br /> har utarbeidet til bruk for egen virk-<br /> so<a title="Ju&sect;Nytt Nr 8 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/02aa8bec?page=1"> JU§NYTT nr. 8/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 8 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/02aa8bec?page=2"> JU§NYTT nr. 8/2012 EMD: Dom i tomtefestesaken Fa</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 8 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/02aa8bec?page=3"> HØyesterett: Gyldighet av ektepakt – «trapp best</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 8 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/02aa8bec?page=4"> JU§NYTT nr. 8/2012 LOV-2012-06-22-47 om endringer</a>