If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2015<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Bortfall av sameierett i hytte<br /> på grunn av passivitet<br /> Høyesterett avsa 22. oktober dom –<br /> HR-2015–2111-A – som gjaldt bort­<br /> fall av sameierett på ulovfestet grunnlag.<br /> Spørsmålet var om én av sameierne til<br /> en eldre hytte som stod til nedfalls, var<br /> blitt eneeier av hytten fordi han gjennom<br /> en periode på 18 år foretok en full­<br /> stendig rehabilitering av hytten, som de<br /> øvrige sameierne forholdt seg passive til.<br /> Dommen er avsagt under dissens 3–2.<br /> Flertallet (Bårdsen, Stabel og Schei)<br /> kom – i likhet med lagmannsretten – til<br /> a<a title="JussNyttNovember15 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2015 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="JussNyttNovember15 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2015 Ansvar etter bilansvarsloven</a> <a title="JussNyttNovember15 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=3"> Advokaters taushetsplikt Bevisforbud Borgarti</a> <a title="JussNyttNovember15 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2015 Seksuell omgang – «jevnbyrdi</a> <a title="JussNyttNovember15 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=5"> Godtgjøring til advokater oppnevnt som verge</a> <a title="JussNyttNovember15 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0602a8ad?page=6"> JU§NYTT nr. 11/2015 Ikraftsetting nye lover: Den</a>