If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> PengeoverfØring som skjer som en<br /> integrert del av en advokats egentlige<br /> advokatvirksomhet, er vernet av<br /> taushetsplikten. Vernet omfatter også<br /> navnet på klienten.<br /> HØyesterett avsa 22. des. 2010 enstemmig<br /> dom – HR-2010-02212-A – som gjaldt<br /> spØrsmålet om reglene for advokaters<br /> taushetsplikt er til hinder for å gi et<br /> advokatfirma pålegg om å utlevere til<br /> ØKOKRIM opplysninger om hvem<br /> som er mottakeren av tre spesifiserte<br /> overfØringer over firmaets klientkonto, jf.<br /> straffeprosessloven § 119 og § 210.<br /> Både tingretten og lagmannsretten<br /> kom til at det var grunn<a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/08e748e3?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/08e748e3?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2011 ▲ Endring i prosedyrekravene</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/08e748e3?page=3"> hadde tilstrekkelig med opplysninger til å kjØp</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 1 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/08e748e3?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2011 1. januar 2011 (Til sammen 4 </a>