If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 9/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> EUs vikarbyrådirektiv innfØrt<br /> EUs omstridte vikarbyrådirektiv er<br /> innlemmet i EØS-avtalen og gjort til<br /> norsk rett, jf. lov 22. juni 2012 nr. 33<br /> om endringer i arbeidsmiljØloven, tjen-<br /> estemannsloven og ferieloven (likebe-<br /> handling ved utleie av arbeidstakere<br /> mv.). Endringene trer i kraft 1. januar<br /> 2013 med unntak av tjenestemanns-<br /> loven § 3D, arbeidsmiljØloven § 14-<br /> 12c og ferieloven § 11 nr. 6 som trer i<br /> kraft 1. juli 2013. ArbeidsmiljØloven<br /> ny § 14-12a inneholder hovedregelen<br /> om likebehandling ved utleie av<br /> arbeidstaker fra bemanningsforetak.<br /> Dette gjelder arbeidstiden, pauser/<br /<a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c764a62?page=1"> JU§NYTT nr. 9/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c764a62?page=2"> JU§NYTT nr. 9/2012 HØYESTERETT: Straffelovens of</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c764a62?page=3"> Lov om avtaler om deltids- bruksrett og langti</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 9 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c764a62?page=4"> JU§NYTT nr. 9/2012 NØdvergebestemmelsen i naturma</a>