If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> UtlØsning etter sameieloven § 13<br /> HØyesterett avsa 4. febr. 2011 dom –<br /> HR-2011-271-A – som gjaldt spØrsmål<br /> om utlØsning etter sameieloven § 13 kan<br /> gjØres gjeldende overfor erverver av<br /> sameiepart når utlØsningskravet bygger<br /> på avhenders eventuelle misbruk fØr<br /> avhendelsen. Dissens 3-2.<br /> Faktum i korthet:<br /> Fire barn overtok en eiendom i sameie<br /> etter at faren dØde i 1978. På slutten av<br /> 1990-tallet oppstod det tvist mellom én<br /> av sameierne, Arne Jensen, og de tre<br /> andre om bruk av eiendommen. Det<br /> ble inngått et forlik om bruken, men<br /> uenigheten fortsatte. Det ble git<a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d772162?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d772162?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2011 vært engasjert i misbruket på</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d772162?page=3"> HØyesterett: ▲ Grovt Økonomisk utroskap HØye</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d772162?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2011 styremedlemmer (nr. 6), antal</a>