If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Arbeidsgiver ikke erstatnings-<br /> ansvarlig for tidligere ansatts<br /> underslag<br /> Høyesterett avsa 5. desember 2017 dom<br /> (dissens 3–2) – HR-2017–2292-A –<br /> som gjaldt spørsmål om arbeidsgiver var<br /> erstatningsansvarlig for underslag som<br /> en tidligere ansatt gjorde etter at<br /> arbeidsforholdet var avsluttet. Hoveds-<br /> pørsmålet var om skaden «voldes …<br /> under arbeidstakers utføring av arbeid eller<br /> verv for arbeidsgiveren», jf. skadeserstat-<br /> ningsloven § 2–1 nr. 1.<br /> Fakta: Mens B var ansatt i Uloba som<br /> a<a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2018 Ikrafttredelse nye lover 15.</a> <a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=3"> Grunneierens forkjøpsrett fast- satt i festeav</a> <a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2018 Omsorgsovertagelse og adopsjo</a> <a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=5"> Kortvarig tap av prostitusjons- inntekter har </a> <a title="Ju&sect;NyttJanuar18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0f00a22d?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2018 Virksomhetsover- dragelse ved</a>