If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2015<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Kildevern for upublisert materiale<br /> til dokumentarfilm – Rolfsen-saken<br /> Høyesterett avsa 20. november 2015<br /> enstemmig kjennelse i avdeling<br /> – HR-2015–2308-A – som gjaldt kilde­<br /> vern etter straffeprosessloven § 125 og<br /> EMK artikkel 10. Høyesterett opphevet<br /> straffeprosessuelt beslag som PST hadde<br /> gjort av uredigert og upublisert film­<br /> materiale (6–8 times filmopptak) hos<br /> Rolfsen, som er en dokumentarfilmskaper.<br /> Kjennelsen er viktig og har stor betydning<br /> for rekkevidden av journalisters rett til å<br /> beskytte upublisert materiale som k<a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2015 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2015 Straffutmåling ved utfør</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=3"> Ménerstatning – gjenstående levealder skadeersta</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2015 Avbrudd i læretiden på gr</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=5"> Barne­, likestillings­ og inkluderingsdeparte­ me</a> <a title="Ju&sect;Nytt desember 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/112061a3?page=6"> JU§NYTT nr. 12/2015 Beregning av innløsningss</a>