If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Sanlorenzo<br /> 52 m Seven Sins НА БОРТУ<br /> СТР. 58<br /> Премьеры Tankoa 50 m VerTige<br /> бот-шоу Van der Valk 27 m anemeli<br /> в Каннах<br /> и Монако mCY 96<br /> СТР. 42 СТР. 68<br /> рейтинг<br /> top1002017<br /> Самые большие яхты мира<br /> СТР. 50<br /> 16 +<br /> ̶̷̺̹̲̲̀̀̾͋͐͋͑̕<br /> 50m Steel<br /> 50 | 15 | 2018<br /> 50- –<br /> 500 - .<br /> .<a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=1"> Sanlorenzo </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=2"> ̶̷̺̹̲̲̀̀̾͋͐͋͑̕ 50m Steel 50 | 15 | 2</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=3"> ̷̴̷̴̷̷̝̳̲̲̺͐̀̿̀̀̿́͂̽̿²͏̈́̀ ̵̷̷̴̷̺̲̺̺͎̼́͂̽͊̿̓̀͂͊̈́̀̈́</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=4"> ȾȿɅɖɎɂɇ РЕКЛАМА Ʌȿȼ ɅȿȻȿȾɖ ɋɈȼȺ &ɄȺɄɍɇ </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=5"> РЕКЛАМА ȿɫɬɶɹɯɬɵɢɟɫɬɶ)HDGVKLS ɈɬɤɪɨɣɫɜɨɸȾɇɄ</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=6"> ĨŒŐŌőńŖŒŔĬįłİĩıĴŒŕŕŌţ ĨŒŐŌőńŖŒŔĬįłİĩıķŎŔńŌő</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=7"> ȫȪȭȡȮȤȮȡȩȜȴ ȭȮȡȩȠJETEE187 ȭȡȩȮȻȝȬȻ </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=8"> Содержание </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=9"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=10"> Содержание </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=11"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=12"> М Ре </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=13"> Реклама Отличие </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=14"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=15"> PANERAI.COM•+74956627576</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=16"> Новости ISA Yachts Морской кроссовер </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=17"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=18"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=19"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=20"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=21"> РЕКЛАМА 12 – 17 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=22"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=23"> ǙǑǛǜǑǎǓǚǕǐǑǙǙǧǑǎǛǑǣnjǞǗǑǙǔǫ РЕКЛАМА ǝǶǺǼǺǽǾȈǐǬǷȈ</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=24"> Новости Dominator Амбициозный проект </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=25"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=26"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=27"> РЕКЛАМА ũŸŸźŻŷŹ ŬżŬŴŸŴƆŲ ŜŭűūűŻŮŴƅŶƄŲśũűŴũŶ</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=28"> Новости Zeelander «Лобстер» для Европы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=29"> , .: +16468097007, +74996539891 РЕК</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=30"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=31"> РЕКЛАМ А</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=32"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=33"> ǛǜǚǖǚǙǝǟǗǨǞǔǜǟǕǞǑǝǨǝǚǝǛǑǢǔnjǗǔǝǞǚǘǚǎǚǓǘǚǒǙǧǡǛǜǚǞǔǎ</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=34"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=35"> РЕКЛАМА +377 97 77 71 47 - info@mclub.mc - www.m</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=36"> Новости Novikov Agronom Пикник в «Агрономе» </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=37"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=38"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=39"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=40"> Новости </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=41"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=42"> Спецпроект </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=43"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=44"> Бот-шоу </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=45"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=46"> Бот-шоу Справа Большая премьера состоится и у </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=47"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=48"> Бот-шоу </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=49"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=50"> Бот-шоу </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=51"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=52"> Top 100 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=53"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Новые уча</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=54"> Top 100 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=55"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Top 100 (</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=56"> Top 100 Al Lusail 123 m Место в рейтинге 22 ДА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=57"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Black Pearl </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=58"> Top 100 Areti 85 m Место в рейтинге 77 ДАННЫЕ </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=59"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=60"> Cover </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=61"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=62"> О </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=63"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=64"> Cover </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=65"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=66"> Cover Вверху </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=67"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=68"> Cover </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=69"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=70"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=71"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=72"> На борту Tankoa 50 m Vertige Вверх</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=73"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=74"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=75"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 сотрудника</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=76"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=77"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=78"> На борту Внизу Построить и передать вл</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=79"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=80"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=81"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=82"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=83"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=84"> На борту </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=85"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=86"> Премьера </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=87"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=88"> Премьера 30-метровая MCY 96 – седьмая суперъях</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=89"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=90"> Интервью </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=91"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Франсис Л</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=92"> Интервью </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=93"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=94"> Проекты </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=95"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 новаяклассика</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=96"> Проекты </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=97"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 меГамасшТаб </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=98"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=99"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=100"> Спецпроект </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=101"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 В середине</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=102"> Зеленые страницы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=103"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=104"> Зеленые страницы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=105"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=106"> Зеленые страницы Antigua Classic Yacht Regatta</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=107"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=108"> Зеленые страницы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=109"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Русский ко</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=110"> Зеленые страницы Вв</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=111"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Мало кому</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=112"> Зеленые страницы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=113"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=114"> Зеленые страницы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=115"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=116"> Altitudes </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=117"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=118"> Altitudes соседей. Второй параметр – классика </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=119"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=120"> Автомобили </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=121"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Имя и авто</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=122"> Автомобили </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=123"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=124"> Автомобили </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=125"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 на фот</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=126"> Часы </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=127"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=128"> Часы Maurice Lacroix Aikon Aut</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=129"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 Voutilaine</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=130"> Часы The Wostep Watch Reference 100 Эстиме</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=131"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 F.P. Journe</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=132"> Эксперт </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=133"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=134"> Эксперт </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=135"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=136"> Отель </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=137"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=138"> Отель </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=139"> Номер 75 Сентябрь – Октябрь 2017 или ужинат</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=140"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=141"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=142"> РаспространениевМоскве </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=143"> Номер75 Сентябрь–Октябрь2017 </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=144"> РаспространениевСанкт-Петербурге </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=145"> </a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=146"> РОССИЯ «Яхтс Россия» LUXMEDIA GROUP Почтовый адр</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=147"> РЕКЛАМА</a> <a title="YR75 - Sept/Oct 2017 page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/12158128?page=148"> </a>