If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6–7/2015<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Advokatfirmas ansvar for<br /> partners handlinger<br /> Høyesterett avsa 5. mai 2015 enstemmig<br /> dom – HR-2015–981-A – som er<br /> viktig når det gjelder rekkevidden av<br /> arbeidsgiveransvaret og advokatfirmas<br /> ansvar for partners handlinger. Saken<br /> gjaldt spørsmålet om et advokatfirma<br /> som er organisert som et aksjeselskap,<br /> heftet for ansvarsbetingende handlinger<br /> som en partner hadde begått overfor<br /> personer som ikke var klienter. Høyeste­<br /> rett kom til at advokatfirmaet måtte<br /> hefte på grunnlag av arbeidsgiveransvaret<br /> etter skadeserstatningsl<a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=1"> JU§NYTT nr. 6–7/2015 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=2"> JU§NYTT nr. 6–7/2015 i rettspraksis har fått s</a> <a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=3"> Ny lov om forsvunne personer Når lov 12. mai 201</a> <a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=4"> JU§NYTT nr. 6–7/2015 Krav om erstatning for u</a> <a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=5"> Informasjonsansvarsdom II – Codan-dommen Høye</a> <a title="gulesider_advokatbladet_nr6-7_ferdig page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1269ba29?page=6"> JU§NYTT nr. 6–7/2015 Ikraftsetting nye lover: 12</a>