If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TMF OPINION<br /> NYHETSBREV OM NÄRINGSPOLITIK & OPINIONSBILDNING OKTOBER 2009<br /> TMF når 3,5 miljoner läsare<br /> UnderdetsenastehalvåretharTMFnåttuttill<br /> 3,5miljonerläsareochvaritmedi88artiklar.<br /> SamtidigtfortsätterTMFattträffapolitikeroch<br /> tjänstemäninomregeringochmyndigheterför<br /> attföraframmedlemsföretagenssynpunkter.<br /> ITMFOpinion–somkommerutettpar<br /> gångerårligen–speglascentralafrågorsom<br /> TMFjobbarmed.Viktigafrågeställningar<br /> underdetsenastehalvåretharvaritenergi-<br /> krav,bostadsbyggandet,renoveringav<br /> miljonprogrammet,regelförenkling,EU:s<br /> förslagomillegalavverkningavtimmer,pirat-<br /> kopieringavmöblerochregeringenssatsning<br /> påTrästad2012.<br /> Valkampanjenharbörjatsåsmåttochdet<br /> kommerattblienväldigtspännandetidfram<br /> tillvalet19septembernästaår.<br /> ANTALLAARTRIKTLIAKRLAR<br /> 35 33<br /> 30 AN RTIKLAR<br /> 25<br /> 35<a title="TMF Opinion nr 2 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1615c028?page=1"> TMF OPINION NYHETSBREV OM NÄRINGSPOLITIK & OPINIO</a> <a title="TMF Opinion nr 2 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1615c028?page=2"> OPINION Kampanj för ökat bostadsbyggande TMF U</a> <a title="TMF Opinion nr 2 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1615c028?page=3"> För närvarande pågår förhandlingar om ett EU-krav</a> <a title="TMF Opinion nr 2 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1615c028?page=4"> Mediaspjuth 157-4747 Dagens Nyheter skrev en sto</a>