If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Taushetsplikt: Telefonbevis<br /> fra advokats telefon<br /> HØyesteretts ankeutvalgs kjennelse –<br /> HR-2013-2131-U – gjaldt spØrsmål om<br /> det i en straffesak kan fremlegges opplys-<br /> ninger om hvilke telefonnummer som<br /> det i lØpet av en periode på tre dØgn var<br /> blitt kommunisert med fra telefoner som<br /> tilhØrer en advokat.<br /> Det fØlger av straffeprosessloven § 119,<br /> jf. § 204 fØrste ledd, at det ikke er<br /> adgang til å fØre bevis om forhold som er<br /> betrodd en advokat som ledd i juridisk<br /> bistand eller rådgivning – dvs. ”egentlig<br /> advokatvirksomhet”. Etter rettspraksis<br /> gjelder dette også hvorvidt en advokat<br /> har<a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1cb46227?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1cb46227?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2013 Forsikringsavtaleloven § 4-14</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1cb46227?page=3"> HØyesterett – yrkes- skadeforsikringsloven § </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1cb46227?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2013 HØyesterett - uskiftet bo I </a>