If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> Chesapeake, VA<br /> thursdAy,<br /> May 29, 2014<br /> Manassas, VA<br /> FrIdAy,<br /> May 30, 2014<br /> Columbus, Ohio<br /> sAturdAy,<br /> May 31, 2014<br /> Lynchburg, VA<br /> WEdNEsdAy,<br /> June 4, 2014<br /> Las Vegas, Nevada<br /> sAturdAy,<br /> June 7, 2014<br /> denver, Colorado<br /> MONdAy,<br /> June 9, 2014<br /> Odessa, texas<br /> WEdNEsdAy,<br /> June 11, 2014<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers<br /> Quality Equipment and Exceptional Opportunities<br /> sEE INsIdE FOr<br /> dEtAILs ON<br /> thEsE AuCtIONs<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> May 8, 2014<br /> East<br /> ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ<br /> NËrǢƻrħrʰəÝNJµÝŗÝ<br /> -,# -5,#0<br /> NŷŗōNŷŷ®əÝNJµÝŗÝ<br /> NNJŗrǢʰƻÝĵr^NJÝəÝŗµrdžȕÝƻōrŗǻʰƻŷɟrNJȕŗÝǻǢʰÝNJËōōrNJǢʰ®ŷNJħĵÝ®ǻʰ<br /> ǢrNJəÝNrǻNJȕNħǢʰĵNJ<a title="Con_MEA_05082014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_05082014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=2"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ NËrǢƻrħrʰəÝNJµÝŗÝ -,# -5</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=3"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōŗǢǢǢʰəʹƻNJÝŗNrɟÝĵĵÝōNŷȕŗǻ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=4"> East ˎˎˎʹ^rĵɟNJrNŷȕŗǻɳ®ÝNJµNJŷȕŗ^Ǣʺ ˎɟǻNËŷȕNJ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=5"> East ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ĵɳŗNËDȕNJµʰə ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=6"> East Surplus to the Needs – Well Maintained </a> <a title="Con_MEA_05082014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=7"> East Absolute Auction Thursday, May 22, 2014 – 9:</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=8"> East 1 1 SPRING AUCTION th SATURDAY, MAY 31, 20</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=9"> East CALL FOR INFORMATION AND PICTURED BROCHURE</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=10"> South ˎˎˡȕNǻÝŷŗǢÝŗŷŗr^ɳʵˎ ŷ^rǢǢʰǻrɭǢ ğŷDNŷōƻĵrǻ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=11"> South HEAVY EQUIPMENT | TRAILERS | TRUCKS | COMME</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=12"> South </a> <a title="Con_MEA_05082014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=13"> South ONLINE AUCTION www.LoneStarAuctioneers.com </a> <a title="Con_MEA_05082014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=14"> Midwest Absolute Auction Weds, June 4, 2014 – 9:3</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=15"> Midwest ABSOLUTE AUCTION! E & K Equipment (form</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=16"> West ˎĵǻrōŷ^rĵNJrŗǻĵǢ˚NJrŗǻĵǢ˓ōŷNJrNJrŗǻĵǢʵ ĵǢərµǢʰ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=17"> West ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJōŷNJr^rǻÝĵǢǢǻËrǢĵr^ɳµrǻǢNĵ</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=18"> West / International /,9(216,7( 21/,1( 38%/</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=19"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR Auctioneers: Ha</a> <a title="Con_MEA_05082014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/21255222?page=20"> Online AUCTION Transportation Equipment Market #1</a>