If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> RØeggensaken<br /> HØyesterett i storkammer avsa<br /> 22. mars 2013 enstemmig dom i<br /> “RØeggensaken” – HR-2013-642-S –<br /> som gjaldt gyldigheten av avtaler med<br /> DNB Bank ASA om kjØp av såkalte<br /> strukturerte spareprodukter.<br /> HØyesterett kom til at avtalene måtte<br /> settes til side i sin helhet etter avtale-<br /> loven § 36. Faktum i saken var i kort-<br /> het fØlgende (HØyesteretts nettside):<br /> “A [RØeggen] inngikk i 2000 avtale<br /> med Den norske Bank ASA om inves-<br /> tering i to såkalte aksjeindeksobligasjo-<br /> ner. Samlet investert belØp var<br /> 500 000 kroner. Avtalene gikk ut på<br /> at A skulle få tilbakebetalt hovedstolen<br /<a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/22f8a3ac?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/22f8a3ac?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2013 HØYESTERETT: Rettskraftsvirkn</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/22f8a3ac?page=3"> Selvinkrimineringsvernet HØyesterett avsa 12. ma</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 4 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/22f8a3ac?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2013 HØYESTERETT: Mediene vant i A</a>