If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Grensen mellom arbeidstaker<br /> og oppdragstaker<br /> HØyesterett har i to dommer 20. mars<br /> 2013 nærmere trukket opp grensen<br /> mellom oppdragstakere og arbeids-<br /> takere: HR-2013-628-A og HR-2013-<br /> 630-A. I sak 628 (dissens 4-1) var det<br /> spØrsmål om den private avtaleparten i<br /> en kontrakt om plassering av barn i et<br /> statlig beredskapshjem skal anses som<br /> oppdragstaker eller arbeidstaker.<br /> Flertallet kom til at hun var oppdrags-<br /> taker. HØyesteretts nettside:<br /> «De tradisjonelle kriteriene som etter<br /> forarbeidene skal vektlegges ved avgjØ-<br /> relsen av om en står overfor et arbeids-<br /> forho<a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/297873a2?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/297873a2?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2013 HØYESTERETT: Straffansvar</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/297873a2?page=3"> EMD: Bernh Larsen Holding AS med flere mot N</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/297873a2?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2013 Voldsoffer- erstatningsloven </a>