If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> TMF opinion<br /> nyhetsbrev om näringspolitik & opinionsbildning april 2009<br /> Vi syns mer i media<br /> TMF:sgenomslagimediaharökatkraftigt AnTAl ARTiKlAR<br /> underdesenastetvååren.Utvecklingen<br /> hargåttfrån40inslagimediaperårmel-<br /> lan2004–2006till184inslag2007och<br /> 264träffar2008.Detärviktigtattvifortsät-<br /> terattsynliggöraträ-ochmöbelindustrini<br /> media.<br /> Opinionsbildningochpolitiskpåverkan D20ia0g8ra–mmarest2vi0sa0r9a.ntalet artiklar i pressen under perioden augusti<br /> fåralltstörrebetydelseförmedlemsföreta-<br /> SpRidning<br /> geninomTMF,vilketframgåravennyligen<br /> framtagenmedlemsundersökning.Idenna<br /> framgårattopinionsbildningochpolitisk<br /> påverkanärdettredjeviktigasteområdet<br /> förmedlemsföretagen.<br /> Idettanyhetsbrevbeskrivsorganisatio-<br /> nenslobbyingarbetedensenastetideni<br /> korthet. <a title="TMF Opinion nr 1 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/29a778e2?page=1"> TMF opinion nyhetsbrev om näringspolitik & opinio</a> <a title="TMF Opinion nr 1 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/29a778e2?page=2"> OPINION Kampanj för ökat bostadsbyggande TMF I</a> <a title="TMF Opinion nr 1 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/29a778e2?page=3"> Energirenovera miljonprogrammet TMFharlyftframi</a> <a title="TMF Opinion nr 1 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/29a778e2?page=4"> Säkraretransporter TMFvillattregeringenskahöjakr</a>