If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Vederlagskrav for samboere<br /> HØyesterett avsa 19. sept. 2011 to<br /> dommer – HR-2011-1739-A og<br /> HR-2011-1740-A – som i hovedsak<br /> gjaldt spØrsmålet om kvinnene hadde<br /> krav på vederlag ved det Økonomiske<br /> oppgjØret ved opphØr av samboer-<br /> forhold. Konkusjonen blir at terskelen<br /> for å tilkjenne vederlag ligger hØyt, og<br /> at terskelen for lemping (avtl. § 36)<br /> ligger hØyt. Den fØrste dommen<br /> (”Bulgaria-dommen”) er prinsipp-<br /> avgjØrelsen.<br /> Faktum i korthet:<br /> A (kvinnen) og B (mannen) var sam-<br /> boere fra 1991 til 2007. De har to<br /> felles barn. A flyttet i 1992 inn i Bs<br /> bolig, h<a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2af8bb2c?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2af8bb2c?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2011 Dommer Bårdsen gikk deretter </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2af8bb2c?page=3"> HØYESTERETT: Dokumentinnsyn i speilkopier HØyes</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 10 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2af8bb2c?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2011 FINANSDEPARTEMENTETS UTTALELS</a>