If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 1/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Advokatfirma saksomkostninger<br /> fvl. § 36 – ikke rettslig interesse<br /> HØyesteretts ankeutvalg avsa 3. des.<br /> 2013 en for advokater viktig kjennelse<br /> – HR-2013-2513-U. Saken gjaldt<br /> spØrsmålet om et advokatfirma hadde<br /> rettslig interesse i å få dom for at ved-<br /> tak om avslag på sØknad om dekning<br /> av saksomkostninger etter forvaltnings-<br /> loven § 36 fra firmaets klienter, er<br /> ugyldige. Ankeutvalget kom til at advo-<br /> katfirmaet ikke hadde rettslig interesse,<br /> og saken ble avvist.<br /> Ankeutvalget presiserte problemstilling-<br /> en slik i avsnitt 10-12:<br /> ”Saken gjelder spØrsmål om vilkårene<br /> for rettslig inter<a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=1"> JU§NYTT nr. 1/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=2"> JU§NYTT nr. 1/2014 BustadoppfØringsloven § 46, jf</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=3"> Gjeldsordningsloven § 4-8 HØyesteretts ankeutval</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=4"> JU§NYTT nr. 1/2014 Innsyn i avsluttede straffesak</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=5"> ▲ Naturalutlegg på ektefelleskifte HØyesterett </a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 1 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/2bc2f9a9?page=6"> JU§NYTT nr. 1/2014 ▲ Ikrafttredelse nye lover 1</a>