If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2013<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Habilitet advokat som aktor<br /> HØyesteretts ankeutvalg har i kjennelse<br /> 25. januar 2013 - HR-2013-169-U -<br /> uttalelser av interesse når det gjelder<br /> habilitet for advokater oppnevnt som<br /> aktorer. HabilitetsspØrsmålet for en<br /> aktor skal avgjØres etter straffeprosess-<br /> loven § 60 fØrste ledd, og i andre<br /> punktum er den generelle, skjØnns-<br /> messige regel om inhabilitet i domstol-<br /> loven § 108 innarbeidet.<br /> Lagmannsretten hadde avgjort habili-<br /> tetsspØrsmålet for de oppnevnte<br /> (advokat)aktorene uten å nevne reglene<br /> om god advokatskikk. Reglene om god<br /> advokatskikk har hjemmel i domstol-<br /> loven § 224 og<a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ed2b3ec?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2013 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ed2b3ec?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2013 HØyesteretts ankeutvalg avsa 8</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ed2b3ec?page=3"> vedtak etter § 4-6 annet ledd, som lyder slik: « </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 3 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/2ed2b3ec?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2013 dekningssalg og fikk full dekn</a>