If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og mØterett for HØyesterett.<br /> Fosmark er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> PrØvelØslatelse ved<br /> dom på forvaring<br /> rettspraksis konkluderte fØrstvoterende<br /> (Ringnes) i avsnitt 49 og 53:<br /> «Min konklusjon er etter dette at vur-<br /> deringstemaet ved en begjæring om<br /> prØvelØslatelse fra forvaringsdom etter<br /> § 39c nr. 1, er om det må «antas å<br /> være en nærliggende fare for at lovbry-<br /> teren på nytt vil begå en slik forbry-<br /> telse».<br /> HØyesterett avsa 16. oktober 2014 tre<br /> enstemmige dommer som gjaldt<br /> prØvelØslatelse ved dom på forvaring.<br /> Prinsippdommen er HR-2014–2013-<br /> A, som gjaldt NOKAS-dØmte Betew.<<a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2014 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2014 Oppreisningserstatning grovt </a> <a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=3"> Motregning i konkurs HØyesterett avsa 23. septem</a> <a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2014 Sivilombudsmannen: SpØrs</a> <a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=5"> EMD – krenkelse av EMK artikkel 6 i sak mot N</a> <a title="Adv_11_Gulesider_Nett page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/30a930e2?page=6"> JU§NYTT nr. 11/2014 Ikrafttredelse nye lover 26.</a>