If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6–7/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Overprøving av vedtak der<br /> skatte- og avgiftsgrunnlaget<br /> var fastsatt ved skjønn<br /> Høyesterett avsa 16. mai 2017 enstem-<br /> mig dom – HR-2017–967-A – som<br /> gjaldt overprøving av vedtak der skatte-<br /> og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved<br /> skjønn. Skattekontoret økte en restaurants<br /> omsetning ved bruk av skjønn, og<br /> tilordnet økningen som inntekt for<br /> eieren og daglig leder. Skjønnet bygget<br /> på at det forelå visse regnskapsmangler,<br /> og at restauranten hadde en svært lav<br /> kontantandel i sin omsetning sett<a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=1"> JU§NYTT nr. 6–7/2017 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=2"> JU§NYTT nr. 6–7/2017 Ikrafttredelse nye lover 2</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=3"> tobakksbruk i kapittel 5 gjelder til- svarende fo</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=4"> JU§NYTT nr. 6–7/2017 Om det var inngått avtal</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=5"> Skattedirektoratets uttalelse til Høyesteretts</a> <a title="Ju&sect;NyttJuniJuli17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/314e20a2?page=6"> JU§NYTT nr. 6–7/2017 Grensedragningen mellom </a>