If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Fastsettelse av grunnlaget for<br /> eiendomsskatt – domstolenes<br /> prøvelsesrett<br /> Høyesterett avsa 26. juni dom (dissens<br /> 4–1) – HR-2017–1258-A – som gjaldt<br /> gyldigheten av tre vedtak om fastsettelse<br /> av grunnlaget for eiendomsskattetakst<br /> på kraftlinjer. Spørsmålene var hvordan<br /> fradraget for slit, elde og eventuell utids­<br /> messighet skal beregnes, og om dom­<br /> stolenes prøving er begrenset etter<br /> reglene om forvaltningens frie skjønn.<br /> Høyesterett kom enstemmig til at dom­<br /> stolenes prøving av klagenemn<a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2017 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2017 Ikrafttredelse nye lover: 2</a> <a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=3"> Søksmålskompetanse i saker etter utlendingslov</a> <a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2017 Sending av fotografi med </a> <a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=5"> Fjerning av miljøfarlig avfall Høyesterett avsa </a> <a title="Ju&sect;NyttOkt17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/347a49e3?page=6"> JU§NYTT nr. 10/2017 Narkotikadommer i Høyesteret</a>