If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Arveloven § 19 – tvunget<br /> prosessfellesskap<br /> HØyesterett avsa 17. november 2011<br /> kjennelse og dom – HR-2011-2144-A<br /> og HR-2011-2146-A - vedrØrende<br /> tvunget prosessfellesskap i omstØtelses-<br /> saker etter arveloven § 19.<br /> Jeg har tidligere omtalt dette spØrsmå-<br /> let i Ju§nytt nr. 12/2010, hvor<br /> dommen i Rt-2010-1361, som gjaldt<br /> gavesalg, ble omtalt. HØyesterett kom<br /> her til at omstØtelsessØksmål mot<br /> kjØperen også skulle vært reist mot<br /> selgeren.<br /> HØyesterett har nå slått fast at overdra-<br /> ger må gjØres til part sammen med<br /> mottager ved sØksmål etter arveloven<br /> § <a title="JU&sect;Nytt nr 12 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/355f3222?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="JU&sect;Nytt nr 12 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/355f3222?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2011 HØYESTERETT: Fremme av prost</a> <a title="JU&sect;Nytt nr 12 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/355f3222?page=3"> HØYESTERETT: Foreldreansvar og biologisk til</a> <a title="JU&sect;Nytt nr 12 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/355f3222?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2011 Pasientrettigheter og klagere</a>