If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Samvittighetsreservasjoner<br /> for fastlege<br /> Høyesterett avsa 11. oktober 2018<br /> enstemmig dom – HR-2018–1958-A<br /> – som gjaldt oppsigelse i 2015 av en fast­<br /> legeavtale fordi den katolske legen av<br /> samvittighetsgrunner ikke ønsker å sette<br /> inn spiral som prevensjonsmiddel. Legen<br /> vant frem i Agder lagmannsrett, og Høy­<br /> esterett kom til at kommunens anke ved­<br /> rørende oppsigelsen ikke førte frem. Det<br /> var inngått en bindende muntlig avtale<br /> i 2011 mellom legen og kommunen, som<br /> omfattet en aksept fra kommu<a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2018 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2018 Lovendringer 1. oktober 201</a> <a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=3"> Samtykke til at fosterforeldrene kan adoptere </a> <a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2018 Frifunnet, men erstatningsan</a> <a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=5"> da mindre betenkelig, etter mitt syn, om uttrykks</a> <a title="Ju&sect;Nytt_11-2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c7438a3?page=6"> JU§NYTT nr. 11/2018 Motarbeidelse av rettsvesene</a>