If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Krav om erstatning mot<br /> kontrollansvarlig etter plan- og<br /> bygningsloven<br /> Høyesterett avsa 28. september 2017<br /> dom – HR-2017–1834-A – som gjaldt<br /> krav om erstatning mot kontroll­<br /> ansvarlig etter plan­ og bygningsloven<br /> for brudd på plikter etter denne loven.<br /> Det var særlig spørsmål om rekkevidden<br /> av erstatningsvernet når dette bygger på<br /> reglene om erstatning utenfor kontrakt.<br /> Dommen er en viktig oppfølger etter<br /> Bori-dommen – Rt-2015–276<br /> (omtalt i Ju§nytt nr. 4:2015), som ble<br /> avsagt und<a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2017 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2017 fra den situasjonen som fo</a> <a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=3"> Straffutmåling grov korrupsjon begått i utland</a> <a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2017 Tomtefeste: Grensen me</a> <a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=5"> Bindende avtale og tilbakekall re integra Høy</a> <a title="Ju&sect;NyttNovember17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d632be6?page=6"> JU§NYTT nr. 11/2017 Grov uforstand i forbindelse</a>