If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Erstatningsrett: Høyesterett<br /> utvider ansvaret for «sjokkskader»<br /> Høyesterett avsa 30. oktober 2018<br /> enstemmig dom – HR-2018–2080-A<br /> – hvor retten kom til at man i dag må<br /> se noe annerledes på psykiske skader<br /> enn det som følger av de såkalte «sjokk­<br /> skadedommer» – Rt. 1960 side 357<br /> (Bersagel), Rt. 1966 side 163 (Sola)<br /> og Rt. 1985 side 1011 (Hauketo).<br /> Saken nå gjaldt retten til erstatning for<br /> økonomisk tap på grunn av psykisk<br /> skade som en mor ble påført da hennes<br /> sønn døde under behandling<a title="Jussnytt_des18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2018 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Jussnytt_des18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2018 Lovendringer 1. januar 2019</a> <a title="Jussnytt_des18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=3"> Tidsbortfall i løsningsrettsloven og legater </a> <a title="Jussnytt_des18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2018 Rekkevidden av aksjeeiern</a> <a title="Jussnytt_des18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=5"> Straff for mishandling i nære relasjoner i lan</a> <a title="Jussnytt_des18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d645926?page=6"> JU§NYTT nr. 12/2018 Flyktningrett – vern av priv</a>