If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ItIn našIos kombaIno<br /> pjaunamosIos<br /> Padidinkite derlių. SutrumPinkite derliauS<br /> nuėmimo laiką.<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> sVEIkI atVYkĘ!<br /> jŪsŲ pELnas<br /> pRasIDEDa ČIa.<br /> Net ir minimalus grūdų derliaus padidėjimas nemažai padidina pelną.<br /> Todėl ypač svarbu pasirinkti tinkamą pjaunamąją. „John Deere“<br /> kombainais nuimama daugiau nei pusė pasaulio grūdų derliaus.<br /> Dėl patirties ir klientų atsiliepimų nuolat pritaikome ir tobuliname<br /> savo gaminius.<br /> Gausiame našių kombainų pjaunamųjų asortimente rasite visko: nuo<br /> visoms kultūroms tinkančių iki specialių pjaunamųjų darbui ypatingoms<br /> sąlygoms, kurių plotis 4,8–13,7 m. Pridėjus profesionalių atstovybių<br /> tinklą, ilgas darbo valandas sezono metu, atsarginių detalių logistiką –<br /> „John Deere“ yra partneris, kuriuo galite pasitikėti nuimdami derlių.<br /> 3<br /> tuRInYs<br /> Asortimento apžvalga...............................<a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=1"> ItIn našIos kombaIno pjaunamosIos Padidinkite de</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=2"> 2 sVEIkI atVYkĘ! jŪsŲ pELnas pRasIDEDa ČIa. </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=3"> 3 tuRInYs Asortimento apžvalg</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=4"> 4 IšsIRInkItE tInkamIausIĄ ĮprAStAS tIEkIMAS</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=5"> ĮpRastas tIEkImas 600R modeliuose su mechaniniu </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=6"> 6 600R EkONOMIŠkAS SprENDIMAS „prEMIuM“ kLASĖS </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=7"> 7 ILgIntuVas Rapsams DoRotI „Raps-Profi ii“ </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=8"> 8 „pREmIum“ kLasės saVYbės 600r – NuO 4,8 M IkI</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=9"> toLYgus tIEkImas Įtraukiamieji pirštai išdėstyti</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=10"> 10 600X NEprIEkAIŠtINGA, pAILGINAMA ĮvAIrIŲ pAS</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=11"> 11 HIDRauLInIo VaLDYmo mYgtukaI skirtingus pj</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=12"> 12 akIVaIzDŪs pRanašumaI 600X: NAuJOS SAvybĖS –</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=13"> paImama DaugIau gRŪDŲ 800 mm ilgesnis stalas – t</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=14"> 14 600F* puIkIAI tINkA žIrNIŲ Ir pupŲ DErLIuI N</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=15"> pjauna aRtI nELYgIos ŽEmės Lankstus pjovimo dalg</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=16"> 16 700pF uNIvErSALI SMuLkIŲ GrŪDŲ pJAuNAMOJI 7</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=17"> 17 papRasta </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=18"> 18 700D SMuLkIŲ GrŪDŲ pJOvIMO tECHNOLOGIJOS AtE</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=19"> 19 gREItEsnIs DERLIaus nuėmIm</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=20"> 20 toLEsnIs tobuLInImas 700D yra patobulinta 60</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=21"> DVIgubo pjoVImo pEILIŲ paVaRa Trumpi dvigubo pjo</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=22"> 22 600FD NEĮtIkĖtINAS pAvIrŠIAuS kOpIJAvIMAS 6</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=23"> 23 DIDELė cEntRInIo paDaVImo bŪgno sEkcIja 41</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=24"> 24 900D* ypAč tINkA vIDutINIO AukŠčIO ŠIAuDAMS </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=25"> DVIgubo pjoVImo DaLgIo paVaRa Trumpi dvigubo pjo</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=26"> 26 kukuRŪzŲ pjaunamosIos Kukurūzų pjaunamąsias </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=27"> patVaRumas IR maŽas tEcHnInės pRIEŽIŪRos poREIkIs</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=28"> 28 gaLImYbė pasIRInktI RInkImo ĮREngInIus „Geri</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=29"> 29 „maIs staR“* sc kukuR</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=30"> 30 615p* GErIAuSIAS pASIrINkIMAS prADALGĖMS Sur</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=31"> gREItEsnIs DERLIaus nuėmImas „FieldGuide“ pneuma</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=32"> 32 „züRn“ pjaunamŲjŲ VEŽImėLIŲ pasIRInkImaI Ger</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=33"> VIEna paskuI kItĄ IšDėstYtos ašYs – Žemas rėmo a</a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=34"> 34 spEcIFIkacIjos 600r SErIJA </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=35"> 35 spEcIFIkacIjos 700D SErIJA </a> <a title="34AG.2017.104208.01_LIT_LT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3d732be6?page=36"> notHIng Runs LIkE a DEERE investuodami į „John D</a>