If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> <br /> Fort Worth, Texas<br /> May 7, 2013<br /> Youngstown, Ohio<br /> May 9, 2013<br /> Attleboro, MA<br /> May 10, 2013<br /> Kissimmee, Florida<br /> May 15, 2013<br /> Las Vegas, Nevada<br /> May 18, 2013<br /> Sauget, Illinois<br /> May 29, 2013<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers Quality Equipment & Exceptional Opportunities<br /> Auctions<br /> SEE INSIDE FOR DETAILS ON THESE AUCTIONS<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> April 24, 2013<br /> upcoming bidspotter auctions<br /> Bidspotter<br /> Auctioneer Event Information Date Date Auctioneer Event Information Date<br /> Hodgins Auctioneers, Inc.<br /> Unreserved Equipment Auction - 2 Days<br /> Camrose, AB <a title="Con_MEA_04232013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=2"> upcoming bidspotter auctions Bidspotter Auctionee</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=3"> Online www.ironplanet.com Watch our Website for u</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=4"> Online 2 7 * FOR LIVE UPD</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=5"> Online ABSOLUTE PaLic.AU2124-L </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=6"> East Major upcoMin Major upcoMing MajorupcoMinga </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=7"> East upcoMin upcoMing upcoMing </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=8"> East ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ɳŷȕŗµǢǻŷɟŗʰŷËÝŷ ōğŷNJğŷD Nŷōƻĵrǻ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=9"> East ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ǻǻĵrDŷNJŷʰōʳ ĵNJµrǻNJȕNħ ǻNJNǻŷNJǢ˓ǻ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=10"> South ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ®ǻʳɟŷNJǻËʰǻrɭǢ NNJŗrNJr^ȕNǻÝŷŗ ŗ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=11"> South ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ħÝǢǢÝōōrrʰ®ĵŷNJÝ^ NJrŗǻĵ NJrǻȕNJŗ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=12"> South 38%/,&$8&7,21 ,QVSHFWLRQ 'D\SULRUWRDXFWLRQ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=13"> South Huge Two Day Auction Thursday & Friday May </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=14"> South aBSoluTe - uNreSerVeD auCTIoN Selling for</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=15"> South CONSTRUCTION EQUIPMENT TRUCK & TRAILER AUCT</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=16"> South I ONL NE B DD </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=17"> Midwest ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ ǢȕµrǻʰÝĵĵÝŗŷÝǢ ǢƼsOÞĶ ərNJɳĵ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=18"> Midwest CONSTRUCTION CONSIGNMENT EQUIPMENT AUC</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=19"> Midwest LARGe AUCTION rIendveunctoiorny CONSTR</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=20"> West ˎĵǻrōŷ^rĵNJrŗǻĵǢ˚NJrŗǻĵǢ˓ōŷNJrNJrŗǻĵǢʵ ĵǢərµǢʰ</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=21"> West MAY/JUNE 2013 SaturDaY, maY 11, 2013 </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=22"> West COMMERCIAL INDUSTRIAL AUCTIONEERS PUbLIC AU</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=23"> West MAJOR UNRESERVED EQUIPMENT, TRUCK & TRAIL</a> <a title="Con_MEA_04232013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=24"> West `93 Cat D9N </a> <a title="Con_MEA_04232013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3fd7b3ec?page=25"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR AUCTIONEERS: Ha</a>