If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Bokettersyn og advokat­<br /> korrespondanse<br /> Høyesterett kom i enstemmig kjennelse<br /> i avdeling 1. mars 2017 – HR­2017–<br /> 467­A – til at det er adgang for skatte­<br /> myndighetene til å foreta gjennomgang<br /> av den skattepliktiges elektroniske arkiv<br /> som han hevder inneholder advokat­<br /> korrespondanse, og som han ikke har<br /> plikt til å utlevere. Det sentrale spørsmål<br /> i saken var hvordan hensynet til<br /> å beskytte advokatkorrespondanse skal<br /> avveies mot skattemyndighetenes behov<br /> for kontroll av grunnlaget for <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2017 Ikrafttredelse nye lover 20.</a> <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=3"> Beregning av det økonomiske tapet ved erstatni</a> <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2017 Arbeidsgiver kan nekte ans</a> <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=5"> Virksomhetsbegrepet i skatteloven § 6–2 andre led</a> <a title="Ju&sect;Nytt April 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/43448329?page=6"> JU§NYTT nr. 4/2017 Endringer i barneloven san</a>