If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Grensen mellom livs- og<br /> dødsdisposisjoner<br /> Høyesterett avsa 5. april 2017 enstemmig<br /> dom – HR-2017–716-A – som gjaldt<br /> spørsmålet om overdragelse av en odels­<br /> gård fra far til yngste sønn var en døds­<br /> disposisjon. En uhelbredelig kreftsyk arve­<br /> later, overførte slektsgården til sin yngste<br /> sønn om lag et halvt år før han begikk<br /> selvmord. Overføringen av gården hadde<br /> realitet for ham mens han var i live, og ble<br /> ansett som livsdisposisjon. Den eldste<br /> sønnen hadde følgelig ikke rett til å overta<b<a title="Ju&sect;NyttMai17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2017 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttMai17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2017 Ikrafttredelse nye lover: 21</a> <a title="Ju&sect;NyttMai17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=3"> Pasientskadeerstatning og informasjon om risik</a> <a title="Ju&sect;NyttMai17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2017 Hvitvasking – straff og in</a> <a title="Ju&sect;NyttMai17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=5"> Statens ansvar for nødvendige utgifter til for</a> <a title="Ju&sect;NyttMai17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/45504227?page=6"> JU§NYTT nr. 5/2017 Dødsboers partsevne Dødsboer</a>