If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> Forurensningsloven § 24 a<br /> HØyesterett avsa 18. oktober 2011<br /> dom – HR-2011-1946-A – hvor det<br /> sentrale spØrsmålet var i hvilken<br /> utstrekning kommunen ved reglement<br /> for avlØpsanlegg kan fraskrive seg det<br /> objektive ansvaret etter forurensnings-<br /> loven § 24 a for skader som skyldes<br /> utilstrekkelig vedlikehold.<br /> Faktum i korthet:<br /> Avsnitt 2: ”Den 20. januar 2008 ble<br /> Gunn Irene Suhrs bolig i<br /> Tyttebærveien i Alta kommune påfØrt<br /> skade etter et tilbakeslag i det kommu-<br /> nale avlØpsnettet. Årsaken til tilbake-<br /> slaget var proppdannelse, og dette<br /> medfØrte at kloakk flØt opp o<a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ee8a68?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ee8a68?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2011 HØyesterett: Journalists kil</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ee8a68?page=3"> vært sendt et legehelikopter til ulykkes- stedet.</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 11 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ee8a68?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2011 pel som fØlge av matforgiftni</a>