If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> WELCOME TO<br /> GLOBUS SOUTH & CENTRAL AMERICA 2013<br /> TO BROWSE THE BROCHURE:<br /> UÊFlip through the pages using the arrows below.<br /> UʜÛiÀʜÛiÀÊi>V…Ê«>}iÊ̜Êvˆ˜`ʘ>ۈ}>̈œ˜ÊLÕÌ̜˜Ã°<br /> UÊ ˆVŽÊœ˜Ê̅iÊÌ>LÃÊ̜Ê̅iÊÀˆ}…ÌÊ̜ÊLiÊ`ˆÀiVÌi`Ê̜Ê>ÊëiVˆvˆVÊÃiV̈œ˜°<br /> UʜÊ`ˆÀiV̏ÞÊ̜Ê>ÊÃÕLiVÌÊLÞÊVˆVŽˆ˜}ʜ˜Ê̅iÊVœ˜Ìi˜ÌʈÌi“ÃÊLiœÜ°<br /> I˜ÌÀœ`ÕV̈œ˜<br /> UÊ œV>Ê>ۜÀˆÌià UÊ i>ÃÊEÊ ˆÃVœÕ˜ÌÃ<br /> UʈÃ̜ÀÞʜvʏœLÕÃ<br /> T>LiʜvÊ œ˜Ìi˜ÌÃ<br /> UʏœLÕÃÊ-œÕ̅ÊE UÊ œ˜œ}À>“ÃÊ-œÕ̅ UÊÛ>œ˜Ê7>ÌiÀÜ>ÞÃÊ<br /> Ê Ê Ê i ˜ Ì À >  Ê “ i À ˆ V >Ê Ê ÊÊE Ê i ˜ Ì À >  Ê “ i À ˆ V > ÊÊÊ- œ Õ Ì … Ê E Ê i ˜ Ì À >  Ê “ i À ˆ V ><br /> A``ˆÌˆœ˜>Ê˜vœÀ“>̈œ˜<br /> UÊ ivœÀiÊ9œÕʜ UÊ6ˆiÜÊ ÕÀÀi˜ÌÊ*Àœ“œÌˆœ˜Ã<br /> U Ê Ý « i À ˆ i ˜ V i Ê  œ L Õ Ã Ê /À > Û i <br /> For more information or reservations, contact your professional travel agent,<br /> call 87<a title="Globus South America 2013 Brochure page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=1"> WELCOME TO GLOBUS SOUTH & CENTRAL AMERICA 2013 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=2"> SOUTH& CENTRAL Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=3"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=4"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=5"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=6"> Globus Introduction South & Central Amer Monogram</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=7"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=8"> Globus Introduction South & Central Amer Monogram</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=9"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=10"> Globus Introduction South & Central Amer Monogram</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=11"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=12"> Globus Introduction South & Central Amer Monogram</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=13"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=14"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=15"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=16"> GALÁPAGOS 3 ISLANDS N. Seymour Island Ba</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=17"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=18"> Introduction Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=19"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=20"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=21"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=22"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=23"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=24"> Amazon Jungle 2 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=25"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=26"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=27"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=28"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=29"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=30"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=31"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=32"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=33"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=34"> Introduction Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=35"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=36"> GUATEMALA Chichicastenango Lake Atitlán 1 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=37"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=38"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=39"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=40"> Rincon de la Vieja 2</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=41"> Set a course for adventure when you take a Monogr</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=42"> IGUASSU FALLS Introduction Globus South & Centra</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=43"> Arrive in e Incas and the Spaniards. </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=44"> $2,649 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=45"> DED in Arrive in 1 Overnights Start</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=46"> $3,349 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=47"> DED Genovesa North Seymour Baltra Island Santa </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=48"> † PRICED FROM US CHOOSE </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=49"> ALL THIS IS INCLUDED special features are sh</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=50"> SANTA FÉ ISLAND $3,749 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=51"> 1 Overnights Start city Peru Rail </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=52"> PRICED FROM VACATION ISY /VACATION ISZ </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=53"> 1 Overnights Start city End city </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=54"> TEMPLE OF THE SUN, CUSCO PRICED FROM </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=55"> ALL THIS IS INCLUDED special features are sh</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=56"> MACHU PICCHU PRICED FROM $2,289US CHOOSE WHEN</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=57"> ALL THIS IS INCLUDED DAY 1 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=58"> SUGAR LOAF MOUNTAIN PRICED FROM </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=59"> ALL THIS IS INCLUDED DAY 1 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=60"> CORCOVADO MOUNTAIN, RIO DE JANEIRO PRICED FROM $</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=61"> ALL THIS IS INCLUDED special features are sh</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=62"> IGUASSU FALLS PRICED FROM $3,399US CHOOSE WHE</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=63"> ALL THIS IS INCLUDED special features are sh</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=64"> PRICED FROM US CHOOSE WHE</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=65"> BRAZIL Rio d</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=66"> RECOLETA CEMETERY PRICED FROM $3,399US CHOOSE</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=67"> Caribbean 2 Arenal Sea</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=68"> WHITE-NOSED COATI PRICED FROM US </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=69"> 2 Arenal 2 Monteverde 1 1 Overnights Paci</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=70"> ARENAL HANGING BRIDGES PRICED FROM </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=71"> the central hubs for commerce and trade in the </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=72"> EMBERÁ INDIAN PRICED FROM US </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=73"> ALL THIS IS INCLUDED DAY 1 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=74"> PRICED FROM US CHOOSE WHE</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=75"> Add More Vacation to Your Vacation With Monogram</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=76"> Add More Vacation to Your Vacation BOLIVIA Lake</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=77"> Add More Vacation to Your Vacation BRAZIL BRAZI</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=78"> Add More Vacation to Your Vacation CHILE Atacam</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=79"> Add More Vacation to Your Vacation COSTA RICA </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=80"> Add More Vacation to Your Vacation COSTA RICA M</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=81"> Add More Vacation to Your Vacation ECUADOR ECUA</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=82"> Add More Vacation to Your Vacation ECUADOR Ecua</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=83"> Add More Vacation to Your Vacation MEXICO CANCU</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=84"> PANAMA Boquete 5 DAYS PRICED FROM $866US RESPL</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=85"> Add More Vacation to Your Vacation PANAMA San</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=86"> Add More Vacation to Your Vacation PERU Lake Ti</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=87"> Add More Vacation to Your Vacation PERU Peruvia</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=88"> Add More Vacation to Your Vacation PERU Peru & </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=89"> Hotel Descriptions monograms hotels a variety</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=90"> ATACAMA DESERT </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=91"> Hotel Descriptions BRAZIL'S AMAZON Ecopark Jun</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=92"> CANCUN Omni Cancun Hotel & Villas LOCATION: This</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=93"> Hotel Descriptions CORCOVADO Casa Corcovado Ju</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=94"> ECUADOR'S RAINFOREST Mashpi Lodge LOCATION: Two </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=95"> Hotel Descriptions GAMBOA Gamboa Rainforest Re</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=96"> LAKE TITICACA (PUNO) Sonesta Posada del Inca Pun</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=97"> Hotel Descriptions MACHU PICCHU El Mapi Hotel </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=98"> NAZCA LINES (PARACAS) Doubletree Hotel Paracas L</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=99"> Hotel Descriptions PERUVIAN AMAZON CRUISE M/V </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=100"> RIO DE JANEIRO Leme Othon Palace LOCATION: This </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=101"> Hotel Descriptions SALVADOR Bahia Othon Palace</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=102"> SANTIAGO Atton El Bosque LOCATION: the city's be</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=103"> THE CAPTIVATING GALÁPAGOS ISLANDS Consisting o</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=104"> GALÁPAGOS ISLANDS Rabida </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=105"> %*4$07&35)&("-«1"(041&36 CRUISE WGG ~ 15 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=106"> Introduction Peruvian man and alpaca, Sacred Val</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=107"> $36*4&8((s%*4$07&35)&("-ª1"(041&36 DAY 5 Mach</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=108"> CRUISE WGGE— 19 DAYS FROM LIMA TO QUITO DAYS 1 T</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=109"> SMALL-GROUP DISCOVERY Never more than 20 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=110"> Introduction Quito </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=111"> $36*4&8#(s&$6"%035)&("-ª1"(04 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=112"> CRUISE WBGQ— 14 DAYS FROM QUITO TO QUITO DAY 1 </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=113"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=114"> Globus Introduction South & Central America </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=115"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=116"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=117"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=118"> Globus </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=119"> </a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=120"> Designed exclusively to cover Travel Protection P</a> <a title="Globus South America 2013 Brochure page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/4c232362?page=121"> Globus </a>