If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Elektronisk forkynnelse<br /> i «aktørportalen»<br /> Høyesteretts ankeutvalg avsa 21. februar<br /> 2018 kjennelse – HR-2018-327-U<br /> – som blant annet gjaldt spørsmålet om<br /> en anke var for sent framsatt.Tingretten<br /> hadde forkynt kjennelsen elektronisk i<br /> aktørportalen, jf. ELSAM-forskriften<br /> § 9 første ledd, samtidig som prosess-<br /> fullmektigen hadde fått varsel om at det<br /> var kommet et nytt dokument i saken.<br /> Domstolloven § 197a første ledd gir<br /> hjemmel til ved forskrift å bestemme at<br /> kommunikasjon med domstolene<a title="Ju&sect;NyttMars18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttMars18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2018 Nye personvernregler ninger </a> <a title="Ju&sect;NyttMars18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=3"> Ikrafttredelse nye lover: 1. mars 2018 Justis- o</a> <a title="Ju&sect;NyttMars18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2018 Forslag ny hvitvaskingslov </a> <a title="Ju&sect;NyttMars18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=5"> Dekning av omkostninger etter forvaltningslove</a> <a title="Ju&sect;NyttMars18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d512323?page=6"> JU§NYTT nr. 3/2018 Anerkjennelse av pater est</a>