If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2015<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Pasientskadeloven § 18<br /> – «endelig vedtak» og «saken»<br /> Høyesterett avsa 20. mai 2915 to viktige<br /> kjennelser i avdeling om fortolkningen<br /> av pasientskadeloven § 18 og forståelsen<br /> av lovens uttrykk «endelig vedtak» og<br /> «saken». Kjennelsene har avklart viktige<br /> spørsmål når det gjelder domstolenes<br /> kompetanse i pasientskadesaker.<br /> Kjennelse nr. 1 – prinsippkjennelsen<br /> – HR-2015–1093-A – avklarer et<br /> prinsipielt tolkningsspørsmål<br /> vedrørende pasientskadeloven § 18.<br /> Kjennelsen er avsagt under dissens 3–2.<br /> Spørsmålet var om en innsige<a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2015 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2015 Grovt uaktsomt fusk til eksa</a> <a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=3"> Ikke oppreisningserstatning for ærekrenkelse </a> <a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2015 Virksomhets- overdragelse Hø</a> <a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=5"> Ærekrenkelser avkriminalisert I forbindelse med </a> <a title="Advokatbladet_gulesider_nr10 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/531ca3ed?page=6"> JU§NYTT nr. 10/2015 Ikraftsetting nye lover: 7.</a>