If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6–7/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Foreldelse og adgangen til<br /> å ta ut ny forliksklage<br /> Høyesterett avsa 28. april 2016 enstemmig<br /> dom – HR-2016–899-A – som gjaldt<br /> spørsmål om et erstatningskrav etter<br /> bilansvarsloven var foreldet etter at<br /> forliksrådet avviste en forliksklage som<br /> var inngitt mindre enn ett år etter at<br /> behandlingen av en tidligere forliks­<br /> klage var innstilt. Bakgrunnen for for­<br /> liksklagen var å forhindre foreldelse i en<br /> personskadeerstatningssak. Tvisteloven<br /> § 6–11 femte ledd bokstav a) lyder:<br /> «En sak s<a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=1"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=2"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Omvendt voldsalarm – ele</a> <a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=3"> Deltidsansattes fortrinnsrett Høyesterett avsa 2</a> <a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=4"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Ikraftsetting nye lover: 2</a> <a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=5"> Ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmå</a> <a title="Ju&sect;Nytt juni / juli 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/536d80a8?page=6"> JU§NYTT nr. 6–7/2016 Søksmålsfristen for ove</a>