If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 3/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Storkammersak i Høyesterett<br /> – innløsning av festetomt<br /> Høyesterett avsa 10. februar 2016<br /> enstemmig dom i storkammer<br /> – HR-2016–304-S – som slår fast at<br /> innløsning av festetomt etter 40-prosent-<br /> regelen i tomtefesteloven § 37 ikke er<br /> i strid med EMK. Lagmannsretten hadde<br /> i sitt overskjønn fastsatt innløsnings­<br /> summen for en festet boligtomt til<br /> omkring 1,5 millioner kroner. Bortfesteren<br /> gjorde gjeldende at EMK første tilleggs­<br /> protokoll artikkel 1 (P1–1) ga ham rett<br /> til å få dekket hele<a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=1"> JU§NYTT nr. 3/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=2"> JU§NYTT nr. 3/2016 Ny skatteforvaltningslov Reg</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=3"> Årsakssammenheng mellom vaksine og skade Pasi</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=4"> JU§NYTT nr. 3/2016 Grunnloven § 97 og reguler</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=5"> Oppløsning etter sameieloven § 15 Høyesterett av</a> <a title="Ju&sect;Nytt mars 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/554b42a7?page=6"> JU§NYTT nr. 3/2016 EØS-rett: Sikkerhetsstill</a>