If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Beregning av dokumentavgift<br /> ved oppløsning av sameie<br /> Høyesterett i avdeling har i kjennelse<br /> 17. mars 2016 – HR-2016–606-A<br /> – tatt stilling til et tolkningsspørsmål<br /> vedrørende forståelsen av dokument-<br /> avgiftsloven § 7 femte ledd. Bak­<br /> grunnen for saken var at et sameie i en<br /> hytteeiendom ble oppløst. Sameiet<br /> bestod av flere matrikkelenheter, og<br /> hver sameier overtok én eller flere<br /> matrikkelenheter. Det fremgår av § 7<br /> femte ledd at det ved beregningen av<br /> dokumentavgiften skal tas utgangs­<a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2016 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2016 Rettsgebyr. Anke i motsøksmål</a> <a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=3"> Opphavsrettslig klarering ved kabeldistribusjo</a> <a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2016 Skadeserstatningsloven § 4</a> <a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=5"> Skatterett. Aksjegevinst. Lavskatteland H</a> <a title="Ju&sect;Nytt april 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/5746832d?page=6"> JU§NYTT nr. 4/2016 Profesjonell produksjon av</a>