If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 4/2015<br /> Advokatbladets fagsider er skrvet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett,<br /> Per Racin Fosmark. Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.<br /> Fosmark er leder av Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Subjektiv kumulasjon<br /> i ankeinstansen<br /> Høyesteretts ankeutvalg har i kjennelse<br /> 5. mars 2015 – HR-2014–55-U – tatt<br /> stilling til et prinsipielt spørsmål om<br /> subjektiv kumulasjon i ankeinstansen i<br /> en skiftetvist hvor rettens avgjørelse vil<br /> være bindende for samtlige loddeiere, jf.<br /> skifteloven § 22 andre ledd tredje<br /> punktum. Spørsmålet var om det var<br /> adgang for én person – som ikke var<br /> part i skiftetvisten for tingretten – til<br /> å tre inn i saken for lagmannsretten.<br /> Han var en av syv loddeiere i et dødsbo<br /> under offentlig skift<a title="advokaten_jussnytt_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=1"> JU§NYTT nr. 4/2015 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="advokaten_jussnytt_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=2"> JU§NYTT nr. 4/2015 NEFs kontraktsmaler og renter</a> <a title="advokaten_jussnytt_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=3"> erstatningsloven § 2–1. Flertallet (Bårdsen, Arnt</a> <a title="advokaten_jussnytt_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=4"> JU§NYTT nr. 4/2015 Kommunes erstatnings- ans</a> <a title="advokaten_jussnytt_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=5"> Straffeloven 2005 i kraft 1. oktober 2015 Regjeri</a> <a title="advokaten_jussnytt_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/574ea1ad?page=6"> JU§NYTT nr. 4/2015 Heving av bilkjøp – «ny bil» </a>