If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT2010<br /> 1<br /> INDHOLD<br /> OPlySningeR Om lR ReAlkRediT 3<br /> ledelSeSPÅTegning 4<br /> den uAfhængige ReviSORS PÅTegning 5<br /> 5 ÅRS hOvedTAl fOR lR ReAlkRediT 8<br /> ledelSeSbeReTning 9<br /> ÅReTS ReSulTAT 9<br /> fORvenTningeR Til 2011 10<br /> lR ReAlkRediTS udlÅn 12<br /> udlÅnSAkTiviTeTen i 2010 12<br /> ReSTAnceR Og TAb <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=1"> ÅRSRAPPORT2010 </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=2"> INDHOLD OPlySningeR Om lR ReAlkRediT </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=3"> BestyreLse Og revIsIONsuDvaLg: direktør jørn kr.</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=4"> LeDeLsespåtegNINg bestyrelse og direktion har da</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=5"> DeN uafHæNgIge revIsOrs påtegNINg Til aktionærer</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=6"> det er vores opfattelse, at det opnåede revisions</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=7"> 7</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=8"> HOveDtaL 5 års HOveDtaL fOr Lr reaLkreDIt (mIO.</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=9"> LeDeLsesBeretNINg årets resuLtat lR Realkredit</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=10"> BaLaNCe den samlede balance steg i 2010 til i a</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=11"> Resultatet efter kursregulering og skat vil dog i</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=12"> Lr reaLkreDIts uDLåN HOveDaktIvItet lR Realkred</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=13"> uDLåNet I 2010 Primo 2010 udgjorde lR Realkredit</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=14"> restaNCer Og taB ved udgangen af 2010 androg sky</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=15"> reNtetILpasNINg mængden af obligationer, der sku</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=16"> Aktiviteten i lR Realkredit bevirker, at kreditri</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=17"> 17</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=18"> rIsIkOstyrINg lR Realkredit foretager en løbende</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=19"> kreDItpOLItIkker Som led i behandlingen af en lå</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=20"> ved køb og/eller gennemførelse af større invester</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=21"> LåNepOrteføLjeN nedenfor er vist en oversigt ove</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=22"> der er ikke foretaget gruppevise nedskrivninger,</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=23"> LikviditetsRisiko Som følge af balanceprincippet </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=24"> OperatIONeL rIsIkO lR Realkredit har valgt at ou</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=25"> Solvensbehovet opgøres ved, at der for hver t enk</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=26"> aktIONærfOrHOLD Aktiekapitalen i lR Realkredit A</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=27"> gert jONasseN Ordførende direktør i Arbejdernes l</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=28"> peter fLøe • Kreditdirektør i Eik Bank • medle</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=29"> 29</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=30"> resuLtatOpgøreLse fOr perIODeN 1. jaNuar - 31. De</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=31"> BaLaNCe pr. 31. DeCemBer 2009 note beløb i 1.</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=32"> egeNkapItaLOpgøreLse beløb i 1.000 kr. egen</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=33"> NOter 1.aNveNDt regNskaBspraksIs lR Realkredit</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=34"> renteindtægter og renteudgiFter Renteindtægter og</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=35"> Tidligere afskrevne fordringer, som forventes at </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=36"> terminsForretninger uafviklede fondsterminsforret</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=37"> 37</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=38"> beløb i 1000 kr. 2 HOveD- Og NøgLetaL 2010 </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=39"> beløb i 1.000 kr. 3 renteindtægter af: </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=40"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=41"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=42"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=43"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=44"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=45"> (note 18 Kreditrisiko, fortsat) lR Realkredits u</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=46"> (note 18 Kreditrisiko, fortsat) kreditkvalitetet</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=47"> (note 18 Kreditrisiko, fortsat) årsager til indi</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=48"> (note 18 Kreditrisiko, fortsat) udlån, som er i </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=49"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=50"> (Note 20 Markedsværdiopgørelse af finansielle inst</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=51"> beløb i 1.000 kr. 21 udstedte obligationer ti</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=52"> beløb i 1.000 kr. </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=53"> 25 finansielle risici og politikker lR Realkred</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=54"> beløb i 1.000 kr. peNgestrømsOpgøreLse 2010 </a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=55"> 55</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=56"> 56</a> <a title="&Aring;rsrapport 2010 til hjemmesiden.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/61001363?page=57"> 57</a>