If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2011<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØyesterett:<br /> ▲<br /> Straffutmåling miljØkriminalitet<br /> HØyesterett avsa 10. jan. 2011 dom – HR-<br /> 2011-49-A – som gjaldt straffutmåling ved<br /> et ulovlig terrenginngrep i strandsonen, jf.<br /> plan- og bygningsloven (1985) § 110 fØrste<br /> ledd nr. 2.<br /> Faktum i korthet:<br /> Den domfelte (A) sØkte vinteren 2007 om<br /> tillatelse til å oppfØre en fritidsbolig. A fikk<br /> i oktober 2009 et forelegg for overtredelse<br /> av plan- og bygningsloven § 110 fØrste<br /> ledd nr. 2, jf. § 93 fØrste ledd bokstav a og<br /> i. Han godtok ikke forelegget og i ting-<br /> retten fikk A en bot på kr. 400 000.<br /> A anket til lagmannsretten som Økte bot<a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/614452e2?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/614452e2?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2011 HØyesteretts ankeutvalg: ▲ </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/614452e2?page=3"> HØyesterett: ▲ Entreprisesrett: Lojalitet</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 2 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/614452e2?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2011 HØyesterett: ▲ Straffut</a>