If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 5/2014<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han er formann i Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Advokaters taushetsplikt<br /> HØyesterett har i enstemmig dom 26.<br /> mars 2014 – HR-2014-626-A – ytter-<br /> ligere klargjort forståelsen av straffe-<br /> prosessloven § 119 om taushetsplikt.<br /> Saken gjaldt spØrsmålet om politiets<br /> beslag av notater som en varetekts-<br /> fengslet gjorde under politiavhØr, måtte<br /> oppheves. SpØrsmålet var om notatene<br /> var vernet mot beslag, jf. straffeprosess-<br /> loven § 204 fØrste ledd fØrste punk-<br /> tum, jf. § 119. Siktede gjorde notatene<br /> for å bruke dem under en påfØlgende<br /> konferanse med forsvareren, og nota-<br /> tene var forelØpig ikke forelagt forsva-<br /> rer da beslaget ble foretatt. HØyestere<a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=1"> JU§NYTT nr. 5/2014 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=2"> JU§NYTT nr. 5/2014 Avtaleloven § 36 Og avsnitten</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=3"> Á konto-avdrag og foreldelse HØyesterettsdommer,</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=4"> JU§NYTT nr. 5/2014 Bistandsadvokat for etterlatte</a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=5"> sin styringsrett hvilke kvalifikasjoner som skal </a> <a title="Ju&sect;Nytt nr 5 2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/62a5c229?page=6"> JU§NYTT nr. 5/2014 Ikrafttredelse nye lover 1. a</a>