If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 6-7/2012<br /> Advokatbladets fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin<br /> Fosmark. Han foreleser på Det årlige ajourfØringskurset for advokater og jurister.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> HØYESTERETT:<br /> Advokaters taushetsplikt<br /> HØyesterett avsa 19. april 2012 prinsip-<br /> iell dom – HR-2012-788-A – som<br /> gjaldt spØrsmålet om advokaters<br /> taushetsplikt er til hinder for utlevering<br /> av regnskap og regnskapsmateriale til<br /> bostyrer i en advokats konkursbo.<br /> HØyesterett kom til at boet bare kan få<br /> tilgang til opplysninger som er nØd-<br /> vendige for å inndrive utestående krav.<br /> Det materialet konkursboet etterspurte,<br /> inneholder navn på advokatens tidligere<br /> klienter og bokfØring som viser penge-<br /> overfØringer mellom advokat og klient.<br /> FØrstvoterende (dommer TØnder) kom<br /> til under henvi<a title="Ju&sect;Nytt Nr 6 7 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6341d2ed?page=1"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6 7 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6341d2ed?page=2"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 HØYESTERETT: Foretaksstraff</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6 7 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6341d2ed?page=3"> HØYESTERETT: Forvaltningsrett viktig dom HØyest</a> <a title="Ju&sect;Nytt Nr 6 7 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6341d2ed?page=4"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 Ikrafttredelse nye lover 4.</a>