If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 12/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Hårføner-strid avgjort<br /> i Høyesterett<br /> Høyesterett avsa 18. oktober 2017 dom<br /> – HR-2017–1977-A – som gjaldt et<br /> forsikringsselskaps krav om regress for<br /> utbetaling etter brannskade. Spørsmålet<br /> var om handlingen som utløste brannen,<br /> var grovt uaktsom, jf. skadeserstatnings-<br /> loven § 4–3, jf. § 4–2 nr. 1 bokstav a.<br /> En hårføner ble brukt til å tine et vannrør<br /> i en eldre bygård i Oslo. Det oppstod<br /> brann, og det ble gjort skade for 34 milli-<br /> oner kroner.Vannrøret lå inne i en lukket<br /> sjakt på kjøkken<a title="GuleSiderDesember17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=1"> JU§NYTT nr. 12/2017 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="GuleSiderDesember17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=2"> JU§NYTT nr. 12/2017 Ikrafttredelse nye lover: 1</a> <a title="GuleSiderDesember17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=3"> sjonsplikt for grunnvannstiltak og unntak fra omd</a> <a title="GuleSiderDesember17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=4"> JU§NYTT nr. 12/2017 Fvl. § 36: Dekning av sa</a> <a title="GuleSiderDesember17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=5"> Straff for ulovlig hummerfiske brudd på våpen</a> <a title="GuleSiderDesember17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/65732b63?page=6"> JU§NYTT nr. 12/2017 Krav om eiendomsrett til </a>