If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 11/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Høyesterett:<br /> Vedlikehold eller påkostning<br /> Høyesterett avsa 25. august 2016<br /> enstemmig dom – HR-2016–1801-A<br /> (Norrøna Eiendom) – som gjaldt<br /> i hvilken utstrekning utgiftene til en<br /> omfattende renovering av et nærings-<br /> og boligbygg i selskapets eie kunne<br /> trekkes fra som vedlikeholdskostnader<br /> etter skatteloven § 6–11. Skatteloven<br /> § 6–11 bruker uttrykket «kostnad til<br /> vedlikehold», men loven definerer ikke<br /> hva som menes med «vedlikehold». Inn-<br /> holdet i vedlikeholdsbegrepet er først<br /> og fr<a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=1"> JU§NYTT nr. 11/2016 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=2"> JU§NYTT nr. 11/2016 Likestilt foreldreskap – </a> <a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=3"> Gyldigheten av vedtak om tilbakekall av perman</a> <a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=4"> JU§NYTT nr. 11/2016 Høyesterett: Foretaksnavn og</a> <a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=5"> EMD: Manglende tilgang til advokatbistand EM</a> <a title="Ju&sect;Nytt november 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/69b21be2?page=6"> JU§NYTT nr. 11/2016 Bindende forhåndsuttalelse –</a>