If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> <br /> www.lyonauctionlive.com<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers Quality Equipment & Exceptional Opportunities<br /> Auctions<br /> Magnolia, Texas<br /> TUESDAY<br /> JUNE 17, 2014<br /> Mine Hill, NJ<br /> FRIDAY<br /> JUNE 20, 2014<br /> Harrison, NJ<br /> SATURDAY<br /> JUNE 21, 2014<br /> Boston Area, MA<br /> WED - THURS<br /> JUNE 25-26, 2014<br /> Charleston, WV<br /> FRIDAY<br /> JUNE 27, 2014<br /> Atlantic City, NJ<br /> SATURDAY<br /> JUNE 28, 2014<br /> Parkersburg, WV<br /> FRIDAY<br /> JULY 11, 2014<br /> 2 AUCTIONS<br /> 2 LOCATIONS<br /> Williamstown, WV<br /> SATURDAY<br /> JULY 12, 2014<br /> SEE INSIDE FOR DETAILS ON THESE AUCTIONS<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> June 5, 2014<br /> East<br /> ōÝŗrËÝĵĵʰŗrɟğrNJǢrɳ<br /> ˎɟǼOÌŸȖNjǣÞǼs¯ŸNjŎŸNjs_sǼÞĶǣʳʳʳʳ<br /> * 2 <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=2"> East ōÝŗrËÝĵĵʰŗrɟğrNJǢrɳ ˎɟǼOÌŸȖNjǣÞǼs¯ŸNjŎŸNjs_sǼÞ</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=3"> East ËNJNJÝǢŷŗʰŗrɟğrNJǢrɳ ʹŗrɟNJħNJrʺ !-+. #2# * </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=4"> East ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ˓</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=5"> East ˎɟǻNËŷȕNJǢÝǻr®ŷNJōŷNJr^rǻÝĵǢʵ NËNJĵrǢǻŷŗʰɟrǢǻə</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=6"> East ˎɟǻNËŷȕNJɟrDǢÝǻr®ŷNJŗrɟ^^ÝǻÝŷŗǢ˚ÞǼǣǣǼÞĶĶrNJĵɳ˓</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=7"> East ƻNJħrNJǢDȕNJµʰɟrǢǻəÝNJµÝŗÝ #/ ' # 2 # *</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=8"> East ɟÝĵĵÝōǢǻŷɟŗʰ:(679,5*,1,$ Classic NŷĵĵrNǻŷNJN</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=9"> East HU</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=10"> East 38%/,&$8&7,21 6XUSOXV$VVHWV &216758&7,21 '</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=11"> East PA # 9:00 AM 350 Old Rt 15 Rd Y</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=12"> East UPCOMING AUCTIONS 2 DAY MAJOR P</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=13"> East South TERMS: Successful bidder must pay 25% </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=14"> South ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢʹËŷȕǢǻŷŗNJrʺ </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=15"> South WEBCAST & SEALED BID AUCTION www.SoldTiger.</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=16"> South </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=17"> Midwest ! Celebrating 100 Years! AUCT</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=18"> Midwest ! Celebrating 100 Years! AUCT</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=19"> Midwest ! Celebrating 100 Years! AUCT</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=20"> Midwest EASTERN NEBRASKA’S LARGE, LATE MODEL </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=21"> Midwest SEWER & WATER CONTRACTOR EQUIP. ONLINE ON</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=22"> West Look us up on Facebook! www.1stStrike.co</a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=23"> West Online Western Sales Management, Inc. </a> <a title="MyEquipAuctions - Contractors - 06-05-2014 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/6bb982ac?page=24"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR AUCTIONEERS: Ha</a>