If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 2/2018<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Økokrim tapte krav om<br /> innsyn i advokatens timelister<br /> Høyesterett avsa 17. januar 2018<br /> enstemmig kjennelse i avdeling –<br /> HR-2018–109-A – som gjaldt påtale-<br /> myndighetens rett til innsyn i timelister<br /> i forbindelse med krav om erstatning<br /> for saksomkostninger etter frifinnelse, jf.<br /> straffeprosessloven § 438 og § 441. En<br /> franskmann som var tiltalt i en omfat-<br /> tende økonomisk straffesak, ble frifun-<br /> net i Yara-saken (LB-2015–138815–2).<br /> Han var bistått av privat antatte forsva-<br /> rere fra han ble <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=1"> JU§NYTT nr. 2/2018 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=2"> JU§NYTT nr. 2/2018 Mors mishandling av egne barn</a> <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=3"> Personlig ansvar for daglig leder i et aksjese</a> <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=4"> JU§NYTT nr. 2/2018 Beslag i advokatarkiv hos </a> <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=5"> Bustadoppføringsloven § 33 – «verdireduksjon» </a> <a title="Ju&sect;NyttFebruar18 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c236a63?page=6"> JU§NYTT nr. 2/2018 Beregning av ankegjenstand</a>