If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> www.lyonauctionlive.com<br /> Kissimmee,<br /> FLORIDA<br /> WEDNESDAy<br /> AUg 13, 2014<br /> Late Model<br /> Construction Eq.<br /> Elmira,<br /> NEW yORK<br /> SATURDAy<br /> AUg 16, 2014<br /> Complete<br /> Liquidation<br /> Magnolia,<br /> TEXAS<br /> TUESDAy<br /> AUg 26, 2014<br /> Late Model<br /> Rental Fleet Eq.<br /> It Is Our Commitment to Bring Our Customers<br /> Quality Equipment and Exceptional Opportunities<br /> SEE INSIDE FOR DETAILS<br /> ON THESE AUCTIONS<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> July 30 , 2014<br /> East<br /> rĵōÝNJʰŗrɟɳŷNJħ<br /> !- .*#2#*'/3'" 2'- <br /> ,<br /> +<br /> ŷ®ŷŗrŷ®ǻËrŗÝNrǢǻŗ^NĵrŗrǢǻµµNJrµǻrŗ^NŷŗǢǻNJȕNǻÝŷŗŷƻrNJǻÝŷŗǢÝŗǻËrŗŷNJǻËrǢǻʳ<br /> ŗNj_sNŸŘǣǼNjȖOǼÞŸŘ˓ƻɚÞض<br /> ǢǻȕNJ^ɳʰȕµȕǢǻˠ˥˔˨ʲˢ˟ō<br /> __NjsǣǣʲĶŸOǼs_ÞŘĵǼǼÝŘ_ȖǣǼNjÞĶƻNjĨŸŘĵǼǼDNjŸŸĨÝŘ_ȖǣǼNjÞĶƻNjĨNJ_ʳǣŸȖǼÌʳğȖǣǼŸ¯¯ōÞŘ<a title="Con_MEA_07302014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_07302014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=2"> East rĵōÝNJʰŗrɟɳŷNJħ !- .*#2#*'/3'" 2'- , + </a> <a title="Con_MEA_07302014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=3"> East TeRMs: Successful bidder must pay 25% of pu</a> <a title="Con_MEA_07302014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=4"> East CALL FOR INFORMATION AND PICTURED BROCHURES </a> <a title="Con_MEA_07302014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=5"> South ˎNJrŗǻĵǢ˛NJrŗǻĵǢ˛NJrŗǻĵǢʵ ħÝǢǢÝōōrrʰ®ĵŷNJÝ^ ĵ</a> <a title="Con_MEA_07302014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=6"> South ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ōµŗŷĵÝʰǻrɭǢʹËŷȕǢǻŷŗNJrʺ </a> <a title="Con_MEA_07302014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=7"> South www.EquifyAuctions.com Heavy Constr</a> <a title="Con_MEA_07302014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/6c865263?page=8"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR AuCTIoneerS: Ha</a>