If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 8–9/2017<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Ikrafttredelse nye lover:<br /> 1. juli 2017 (se også Ju§nytt nr. 6/7):<br /> Ny forsvarslov, ny taubanelov, ny tivoli­<br /> lov, ny statsansattelov og 31 endrings­<br /> lover. Ni lover opphevet.<br /> Justis- og beredskapsdepartementet:<br /> LOV-2017–06–21–90 om endringer<br /> i straffeloven mv. (smitteoverføring<br /> og allmennfarlig smittespredning).<br /> Straffeloven § 238 er endret og gjelder<br /> nå allmennfarlig smittespredning. Endrin­<br /> gene innebærer blant annet en klar­<br /> gjøring av at straffeansvar ikke pådras<br /> når forsvarlige smitt<a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=1"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=2"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Priskontrollen ved konses</a> <a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=3"> Samferdselsdepartementet: LOV-2017–06–21–102 om e</a> <a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=4"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Mangel ved kjøp av fast </a> <a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=5"> Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag </a> <a title="Ju&sect;NyttAugSept17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/6f66a969?page=6"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Follo-saken: Åpent a</a>