If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> JU§NYTT nr. 10/2016<br /> Advokatens fagsider er skrevet av lagdommer i Borgarting lagmannsrett, Per Racin Fosmark.<br /> Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett. Fosmark er leder av<br /> Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.<br /> E-post: per.racin.fosmark@domstol.no<br /> Telefon: 21 55 85 56<br /> Private tjenesteytere innenfor<br /> den kommunale helse- og<br /> omsorgstjenesten – arbeids-<br /> eller oppdragstager<br /> Høyesterett har i løpet av kort tid avsagt<br /> tre dommer som langt på vei avklarer<br /> den arbeidsrettslige klassifiseringen av<br /> private tjenesteytere innenfor den<br /> kommunale helse- og omsorgstjenesten;<br /> Rt. 2013 side 342 (beredskapshjem-<br /> dommen), Rt. 2013 side 354 (avlaster-<br /> dom I) og nå sist 23. juni 2016<br /> – HR-2016–1366-A (avlasterdom II).<br /> I samtlige dommer var det spørsmål om<br /> tjene<a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=1"> JU§NYTT nr. 10/2016 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=2"> JU§NYTT nr. 10/2016 Ikrafttredelse nye lover: </a> <a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=3"> Særreaksjon idømt på grunnlag av gjen- tatte lovb</a> <a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=4"> JU§NYTT nr. 10/2016 Leietagers ansvar for ska</a> <a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=5"> Høyesterett – åpning av mobiltelefon Høyester</a> <a title="Ju&sect;Nytt oktober 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/73aadb68?page=6"> JU§NYTT nr. 10/2016 Påstand kan fremmes selv </a>