If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> www.myequipauctions.com<br /> construction division<br /> industrial division<br /> Number One Construction Equipment Auction Company East of the Mississippi River<br /> UNABLE TO ATTEND AN AUCTION?<br /> Try our exclusive ONLINE BIDDING SERVICE<br /> from the comfort of your home. www.lyonauctionlive.com<br /> * REAL TIME webcasts - * TIMED ONLINE AUCTION BIDDING at your convenience<br /> UPCOMING AUCTIONS - SEE INSIDE FOR DETAILS<br /> Syracuse, NY<br /> FRIDAY,<br /> July 18, 2014<br /> Canastota, NY<br /> SATURDAY,<br /> July 19, 2014<br /> Syracuse, NY<br /> SUNDAY,<br /> July 20, 2014<br /> Fort Worth, TX<br /> TUESDAY,<br /> July 22, 2014<br /> Healdton, OK<br /> FRIDAY,<br /> July 25, 2014<br /> Atlantic City, NJ<br /> FRIDAY,<br /> August 8, 2014<br /> Binghamton / Elmira, New York<br /> SATURDAY, August 16, 2014<br /> farming division<br /> 1<br /> construction division<br /> July 3, 2014<br /> East<br /> ǢɳNJNȕǢrʰŗrɟɳŷNJ<a title="Con_MEA_07032014 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=1"> www.myequipauctions.com construction division </a> <a title="Con_MEA_07032014 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=2"> East ǢɳNJNȕǢrʰŗrɟɳŷNJħ *' !-+. #2 -, (-0 (- + 2@=</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=3"> East ˎNÌsOĨÞǼŸȖǼʵ NŗǢǻŷǻʰŗrɟɳŷNJħ Ýǻ˅ǢŷȕNJŗŗȕĵ 1MEE</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=4"> East ǢɳNJNȕǢrʰŗrɟɳŷNJħ ' ' 7 ,</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=5"> East DÞضÌŎǼŸŘˀrĶŎÞNjʰŗɳNjs !- .*#2#*'/3'" 2'- </a> <a title="Con_MEA_07032014 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=6"> East CALL FOR INFORMATION AND PICTURED BROCHURES</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=7"> East Sealed Bid & Online auctiOn SEALED BID DEADL</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=8"> South ˎˎˎNËrNħǻËÝǢŷȕǻʵ ®ǻʳɟŷNJǻËʰǻrɭǢ ˎɟǻNËŷȕNJɟr</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=9"> South Ërĵ^ǻŷŗʰŷħĵËŷō ˎɟǼOÌŸȖNjǣÞǼs¯ŸNjŎŸNjs_sǼÞĶǣʳʳʳ</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=10"> South KH=; 9DBG:;GEHD=L GF ǻĵŗǻÝNNÝǻɳʰŗrɟğrNJǢrɳ</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=11"> South HUGE 2-DAY PUBLIC AUCTION Selling Constr</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=12"> South )25(&/2685()25&(6&285725'(5('$8&7,21 -*%,/</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=13"> Midwest ! Celebrating 100 Years! AUCT</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=14"> Online/West AUCTION Transportation Equipment Mark</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=15"> West NO MINIMUMS - NO RESERVES PUBLIC AUCTION *G</a> <a title="Con_MEA_07032014 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=16"> Canadian HuGe transPortation auction </a> <a title="Con_MEA_07032014 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/73bda229?page=17"> Auction Calendar AUCTION CALENDAR Auctioneers: Ha</a>